menü

Wygraj VionnGO – Regulamin konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wygraj Vionn GO”.
 2. Organizatorem konkursu jest Vionn Worldwide Ltd (dalej „Organizator”).
 3. „Uczestnik” – to osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta, Inc.
 2. Konkurs jest prowadzony na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego https://www.facebook.com/vionn.polska

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik musi mieć 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, oraz zlożenie komentarza pod postem o naszym konkursie Vionn  Polska .
 3. Konkurs trwa od 26.01.2023r. do 16.02.2023r. do godziny 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.02.2023r. za pośrednictwem Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zlożeniu komentarza pod postem o konkursie.
 2. W konkursie zostanie wskazany jeden zwycięzca.
 3. Organizator, korzystając z aplikacji Social winner Besocial wylosuje jeden komentarz i w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
 4. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest jedna sztuka urzadzenia Vionn Go.
 1. Nagroda zostanie dostarczona kurierem na adres zwycięzcy.
 2. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, szczególnie jeśli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do jej przekazania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, prób wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 6. Wartość nagrody nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości prywatnej na Facebooku.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

MOULD Kft
support@vionn.pl

MOULD Kft
support@vionn.pl

OBSERWUJ NAS

Kosz 0