menü

Prawo i prywatność

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zawierają warunki korzystania ze sklepu internetowego https://vionn.pl (zwanego dalej „sklepem internetowym”) przez klientów.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Dane Sprzedawcy

1.1.1 Sklep internetowy vionn.pl działający poda dresem www.vionn.pl prowadzony jest przez Spółkę MOULD Kft, NIP HU10982761, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

1.1.2 Siedziba MOULD Kft. znajduje się w H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

1.1.3 Magazyn MOULD Kft. znajduje się w H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

1.1.4 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy w godzinach 10:00 do 18:00 za pośrednictwem:

poczty elektronicznej (email) support@vionn.pl

1.2. Słowniczek

1.2.1. Sklep/Serwis – sklep internetowy działający pod adresem www. vionn.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

1.2.2. Sprzedawca/Administrator/Administrator danych osobowych – MOULD Kft z siedzibą w H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

1.2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

1.2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

1.2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

1.2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz

historię zamówień Klienta.

………..

1.2.9. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Stripe lub innych systemów płatności on-line.

1.2.10. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane

i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.2.11. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.2.12. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.2.13. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.2.14. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. REJESTRACJA

2.1 Wszystkie części zawartości sklepu internetowego są dostępne dla każdego bez rejestracji, a zakup nie zalezy od ważnej rejestracji; Jeśli jednak klient chce się zarejestrować w sklepie internetowym, musi podać w sklepie internetowym następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, adres (wysyłki, adres rozliczeniowy), numer telefonu. Jeśli rejestracja zakończy się powodzeniem, otrzymasz potwierdzenie e-mailem.

2.2. Klient może anulować rejestrację w dowolnym momencie. Może to również zrobić, usuwając konto e-mail lub konto użytkownika wysłane do działu obsługi klienta. Po usunięciu odzyskiwanie danych nie jest już możliwe.

2.3 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie w tajemnicy danych dostępu użytkownika (zwłaszcza hasła). Jeśli klient dowie się, że nieupoważniona osoba trzecia mogła otrzymać hasło podane mu w momencie rejestracji, powinien niezwłocznie je zmienić, a jeśli podejrzewa , że osoba trzecia używa hasła w jakikolwiek sposób, jednocześnie powiadomić Sprzedającego.

2.4 Klient zobowiązuje się do aktualizacji danych osobowych podanych podczas rejestracji, jeśli to konieczne, aby zapewnić ich terminowość, kompletność i dokładność.

3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1 Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

3.2 Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www. vionn.pl.

3.3 Zamówienia są przyjmowane również: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@vionn.pl;

3.4. Zamówienia poprzez stronę internetową i strony wskazanych serwisów aukcyjnych można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3.5. Składając zamówienie Klient dokonuje: wyboru zamawianych towarów; oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy; oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę); wyboru sposobu uregulowania płatności.

3.6. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.7. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia: w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta; w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności; w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

3.8. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

3.9. Nieuzasadniona odmowa odbioru  zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

3.10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta, nie będącego Konsumentem w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną. Klient będący Konsumentem ma prawo w opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.

3.11. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

3.12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep i Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy, przewidzianego w ust. II pkt 15 i 16 Regulaminu

3.13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.

3.14. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.vionn.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.

3.15. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.

3.16. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

4. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

4.1 Klient moze dokonać zmiany w zamówieniu  do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

4.2 Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem support@ vionn.pl

5. CENY TOWARÓW, KOSZTY DOSTAWY ORAZ METODY WYSYŁKI

5.1 Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.2 Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon według dyspozycji Klienta. Po wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej faktura VAT zostanie dostarczona drogą elektroniczną w formie powiadomienia email o wystawieniu faktury VAT oraz o udostępnieniu jej obrazu w formie pliku PDF za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo zażądać dostarczenia faktury VAT w formie tradycyjnej. W takim przypadku faktura VAT zostanie dostarczona wraz z towarem lub oddzielną przesyłką

5.3 Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Koszty i metody dostawy: zamówione urządzenie dostarczy kurier na wskazany adres. Koszt wysyłki wynosi 17 zł z Vatem.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

6.1 Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

6.2 Zamówienie, gdzie towary maja  różny czas realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

6.3 Zamówienie dostarczane jest za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane jest do odbioru z Punktu Odbioru znajdującego się przy magazynie. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia..

 

6.4 W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.

 

6.5 Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 

6.6. W przypadku dostawy na terenie Polski przez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi do dwóch dni roboczych.

 

6.7. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.

 

6.8. Czas dostawy określony w pkt 5.1 i 5.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

 

6.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

7. FORMY PŁATNOŚCI

7.1 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 

7.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Sklepu; a także w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru); płatność kartą płatniczą/kredytową (w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);

8. REKLAMACJE I ZWROTY

8.1 Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.

8.2 Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.[Zwrot]

8.3 W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.[Odstąpienie od umowy]

8.4 Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (pkt 5.6 poniżej), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od przyjęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu Konsumentem wraz z towarem lub na adres email support@vionn.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie takiego oświadczenia przed  upływem terminu.

8.5 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wyslane na adres:

MOULD Kft., H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

lub na adres e-mail support@vionn.pl

8.6  W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8.7 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

8.8 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

8.9 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.10 Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8.11 Klient będący Konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

8.12 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest towar/ rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest towar/rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

[Reklamacje]

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w

Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli towar/rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

8.13 Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru/rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru/rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagało by  to nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

8.14 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru/rzeczy z wadą pozostaje do wartości towaru/rzeczy bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.15 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany towaru/rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru/rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

8.16 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

8.17 Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.[Adres do zgłoszeń]

8.18 W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów: przesłać zgłoszenie na adres e-mail: support@vionn.pl; przesłać zgłoszenie na adres ul. H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry.

8.19 W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.

8.20 Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1.    Naruszenie praw klienta reguluje Kodeks Cywilny, oraz Rzecznik Praw Konsumenta

9.2.    Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenia popełnione przez Klienta.

9.3. Przy sprzedaży międzynarodowej Klient akceptuje warunki zawarte  na stronie internetowej, uwzględnia również przepisy właściwego ustawodawstwa krajowego. Jeżeli jakakolwiek działalność związana ze stroną nie jest dozwolona zgodnie z prawem w danym państwie, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług tej strony.

9.4. Jeżeli Klient zauważy na stronie treści budzące zastrzeżenia, musi niezwłocznie zgłosić to Usługodawcy. Jeżeli w toku postępowania w dobrej wierze Usługodawcy wskazanie zostanie uznane za zasadne, ma on prawo do niezwłocznego usunięcia lub modyfikacji informacji.

9.5. Usługodawca odpowiada za stan techniczny produktów zgodnie z informacją o ochronie konsumenta.

9.6. W odniesieniu do Kodeksu Cywilnego osoba uprawniona do polowania (właściciel terenu łowieckiego), na którym to terenie łowieckim powstała szkoda, odpowiada za naprawienie szkody wyrządzonej przez zwierzynę. Jeżeli szkoda nie została wyrządzona na terenie łowieckim, odpowiedzialność za szkodę ponosi osoba uprawniona do polowania, z której terenu łowieckiego zwierzyna została potrącona.

9.7. Ustawa nr LV z 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej przyrody, zarządzania dziką fauną i łowiectwa. (dalej: „ Ust.o ochronie dziczyzny.”)  nr 75/A. Zgodnie z § (1) Kodeksu Cywilnego: struktura odpowiedzialności, o której mowa, ma zastosowanie do odszkodowania za szkody spowodowane przyczyną nie podlegajaca  rolnictwu czy leśnictwu, wykraczającą poza zakres osób uprawnionych do polowania należy uznać za przyczynę niezgodną z wykonywaniem prawa do polowania i kontynuacją działalności w zakresie gospodarki łownej. Za zwierzęta łowne są uważane zwierzęta zgodnie z Ust. nr LV z 1996 r. o ochronie zwierzyny łownej, zarządzaniu zwierzyną łowną i łowiectwie wymienione w Uchw. nr  79/2004  dot. zasad wykonywania ustawy: (V. 4.) gatunki zwierząt określone w § 1 dekretu FVM.

9.8. Ustawa nr   75/A. Zgodnie z § 2 – i uzasadnieniem zmiany ustawy – w przypadku zderzenia dzikiego zwierzęcia z pojazdem mechanicznym należy stosować przepisy prawa cywilnego K.C. dotyczące niebezpiecznych/zagrażających  sytuacji – Kodeks Cywilny  6:539). Zgodnie z paragrafami (1)-(3) § §, operatorzy (kierowcy pojazdów i osoby uprawnione do polowania) są zobowiązani do uiszczenia odszkodowania drugiej stronie proporcjonalnie do ich winy. Jeżeli przedsiębiorca nie jest rzeczywistą przyczyną szkody, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia szkody na podstawie winy działania rzeczywistej przyczyny szkody. Jeżeli szkody nie można przypisać żadnej ze stron, szkoda musi zostać zrekompensowana przez osobę, której działania o podwyższonym ryzyku spowodowały powstanie szkody. Jeżeli można je przypisać nieprawidłowości, która wystąpiła lub nie wystąpiła w zakresie działania obu stron, a uchybienie to nie może być stwierdzone przez żadną ze stron,  szkodę – z braku winy – ponosi każda z nich .

9.9. Ust. nr 79/2004 . (V. 4.) Gdy dzika zwierzyna zdefiniowana w § 1 ust. 1 pkt a) rozporządzenia FVM (jelenie, daniele, sarny, dziki, daniele, ) jest przyczyną kolizji z pojazdem mechanicznym Sprzedawca  zobowiązuje się zapłacić odszkodowanie w  wys. 20.000 zł. O rekompensatę szkody Klient może starać się w okresie 2 lat od daty zakupu urządzenia odstraszającego VIONN Go, które zostało uprzednio zarejestrowane na stronie internetowej producenta. Szkodę należy zgłosić do 48 godzin od zdarzenia na stronie internetowej w formularzu zgłoszenia szkody lub za pośrednictwem Obsługa klienta. Do zgłoszenia Klient zobowiązany jest dołączyć w pełni wypełniony formularz online zgłoszenia wypadku, a także protokół zawierający raport policyjny o wypadku, jak również zdjęcia z miejscu wypadku, ukazujące okoliczności kolizji i szkodę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

 

10.2 Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do

  1. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

www.uokik.gov.pl, w zakładce ‚Rozstrzyganie sporów konsumenckich’.

 

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).

 

 

10.4 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 listopada 2019 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

 

10.5 Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

10.6  Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja>= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

Pobierz poprzednie dokumenty.

Obecnie nie ma żadnych dokumentów do pobrania.

MOULD Kft
support@vionn.pl

MOULD Kft
support@vionn.pl

OBSERWUJ NAS

Kosz 0