menü

Prawo i prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy rozporządzenia (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz o uchyleniu dyrektywy nr 95/46 / WE („RODO”).

1. Wprowadzenie

Celem niniejszego Prospektu jest poinformowanie interesariuszy, których dane osobowe są przetwarzane przez MOULD Kft („Administratora danych”), o postanowieniach art. 13 ust. 1 RODO oraz o przetwarzaniu ich danych osobowych i ich prawach wynikających z niniejszego ustępu.

Administrator danych pozyskał dane osobowe w trakcie swojej działalności zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności RODO, przepisami wykonawczymi, nr CXII z 2011 r. w sprawie samostanowienia informacji i wolności informacji. („Ustawa informacyjna”), ustawa nr V z 2013 r. O kodeksie cywilnym („Kodeks Cywilny”), ustawa nr C z 2000 r. o rachunkowości).

W niniejszym dokumencie Administrator danych informuje również swoich klientów, partnerów oraz wszelkie osoby fizyczne lub prawne, które mają jakiekolwiek prawne powiązania z Administratorem danych i są zaangażowane w ich przetwarzanie osobiste o zasadach przetwarzania przetwarzanych przez niego danych osobowych oraz zastosowanych środkach bezpieczeństwa, procedurach i sposóbie zarządzania.

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest MOULD Kft siedziba znajduje się w H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry. (dalej „My”, „MOULD Kft
.” albo „Spółka”) operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.vionn.pl.

3. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 Napisz do naszego Inspektora Ochrony Danych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: support@vionn.pl

Główny kontroler

Siedziba

MOULD Kft

Adres:

H-2367 Újhartyán, Liebner dűlő 8., Węgry

Numer VAT-EU:

HU10982761

  

adres email:

support@vionn.pl

adres strony:

www.vionn.pl

telefon:

570 815 835

 

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez vionn.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do korzystania z portalu oraz wykonania umowy zawartej z Tobą, na podstawie Art. 1 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z vionn.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji na vionn.pl w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
 • przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych;
 • obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie Art. 1 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – prawnie uzasadnionego interesu vionn.pl, którym jest:
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością na vionn.pl;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności na vionn.pl;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie obsługi płatności;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz vionn.pl między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie badań i analiz vionn.pl, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, hasło (w przypadku rejestracji konta) Jeśli z jakiegoś powodu niepodasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł/mogła korzystać z vionn.pl.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

6. Jakie masz uprawnienia wobec Spółki/Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

7. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane do tego celu.

8. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną: Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi logistyczne, płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników vionn.pl
  • Email marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług marketingowych, którzy wspierają nas w dostarczaniu wiadomości marketingowych oraz realizacji kampanii promocyjnych, w tym w wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach znajdujących się w
  • Digital Assistant: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym usługodawcom, którzy wspierają nas w dostosowywaniu prezentowanych na stronie treści do Twoich potrzeb, w tym w doborze prezentowanych produktów, promocji oraz
  • Reklama: Twoje dane osobowe możemy udostępnić zewnętrznym usługodawcom, który wspierają nas w realizacji spersonalizowanych internetowych kampanii
  • Organy publiczne: Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
9. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania
 • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
10 Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

11 Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez vionn.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

12 Zasady dotyczące plików cookie zarządzanych w witrynie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez vionn.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Zasady dotyczących plików cookie zarządzanych w witrynie

Plik cookie HTTP (zazwyczaj plik cookie lub plik cookie w języku angielskim) to pakiet informacyjny wysyłany do przeglądarki przez serwer i wysyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy otrzymuje żądanie do serwera. Jeśli przeglądarka zwróci plik cookie, serwer ma opcję powiązania bieżącego żądania z poprzednim. Najczęściej służy do identyfikacji zarejestrowanych użytkowników konkretnej strony internetowej, rejestracji „koszyka” lub śledzenia odwiedzających.

Z jakich plików cookie korzystamy w naszej witrynie?

Po zakupie strona internetowa będzie przechowywać nazwę, adres e-mail i informacje adresowe podane w pliku cookie. Przechowywanie jest tylko dla wygody, więc nie musi być wypełniane automatycznie przy następnym opublikowaniu. Pliki cookie wygasają za 1 rok.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej tworzymy kilka plików cookie, które zapisują dane logowania i opcje wyświetlania dla edytora. Pliki cookie służące do logowania są ważne przez dwa dni, a pliki cookie przechowujące opcje wyświetlania edytora przez jeden rok. Jeśli zaznaczona jest opcja „Zapamiętaj mnie”, logowanie będzie kontynuowane przez dwa tygodnie. Pliki cookie używane do logowania są usuwane po wylogowaniu.

Pliki cookie są akceptowane na ekranie głównym zgodnie z Polityką prywatności RODO, ale mogą również zostać odrzucone lub wyłączone. Gdy wchodzisz na stronę, są one wyłączone, dopóki nie zaakceptujesz plików cookie.

13 Zasady dotyczące plików cookie zarządzanych w witrynie

_fbp

_ga

_gat

_gcl_au

_gid autoptimize_feed

cookie_notice_accepted gadwp_wg_default_dimension gadwp_wg_default_metric gadwp_wg_default_swmetric moove_gdpr_popup

wp-settings-onu wp-settings-Time-1

wp_woocommerce_session_fbfdc05a5e5b488a2580460998d3f232

14 Pliki cookie stron trzecich:

Google, Inc .: Google Analytics – do pomiaru danych statystycznych

Ta strona korzysta z Google Analytics od Google Inc. („Google”) do analizy działań. System Google Analytics nazywa się Pliki „cookie” – proste, krótkie i małe pliki tekstowe – są przechowywane na twoim urządzeniu informatycznym i pomagają nam analizować ruch na naszej stronie internetowej, lepszając ją w celu zwiekszenia komfortu jej uzytkowania.

Dane o ruchu w witrynie zapisane w plikach cookie (w tym data wizyty i adres IP) są przesyłane i przechowywane przez serwery Google USA. Google wykorzystuje te informacje do oceny nawyków związanych z odwiedzaniem witryny, tworzenia raportów na ich temat dla XY oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Użytkownicy, którzy nie chcą, aby Google Analytics raportował o swojej wizycie, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Ten dodatek instruuje skrypty JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js), aby nie wysyłały informacji o wizycie do Google. Ponadto użytkownicy, którzy zainstalowali blokujące rozszerzenie przeglądarki, nie będą uczestniczyć w eksperymentach dotyczących treści.

Aby wyłączyć aktywność internetową Analytics, odwiedź stronę wyłączania Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout) i zainstaluj dodatek do przeglądarki. Więcej informacji na temat instalowania i odinstalowywania tego dodatku można znaleźć w pomocy dla tej przeglądarki.

Facebook: Mierzy nasze działania marketingowe na Facebooku. (Facebook.com)

15 Inne postanowienia

Na żądanie organu lub innej organizacji opartej na obowiązku prawnym administrator danych może lub może być zobowiązany do ujawnienia danych. W takich przypadkach administrator danych dołoży starań, aby udostępnić tylko takie dane osobowe, które są ściśle niezbędne do ujawnienia danych.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki bez uprzedniego powiadomienia Interesariuszy na stronie internetowej. Po wejściu w życie modyfikacji osoba, której to dotyczy, zaakceptuje zmiany w celu dalszego korzystania ze strony internetowej, dostarczone przez usługodawcę na stronie internetowej.

Pobierz poprzednie dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Obecnie nie ma żadnych dokumentów do pobrania.

MOULD Kft
support@vionn.pl

MOULD Kft
support@vionn.pl

OBSERWUJ NAS

Kosz 0